کاتالوگ استند مشبک

کاتالوگ استند مشبک دارای شبکه توری دار می باشد که کاتالوگ ها در یک طرف آن جای می گیرند.

کاتالوگ استند مشبک

هزینه استند : ۱۵۵۰۰۰ نومان