نمونه پروژه هایی مثل پارکینگ ، ادارات ، کارخانجات ، کارگاه ها و فروشگاه ها را در زیر ملاحظه بفرمایید:

سقف شبکه ای کارخانه
سقف شبکه ای کارخانه
سقف شبکه ای راهرو اداری
سقف شبکه ای راهرو اداری
سقف شبکه ای پارکینگ
سقف شبکه ای پارکینگ
سقف شبکه ای اداره
سقف شبکه ای اداره
سقف شبکه ای فروشگاه تجاری
سقف شبکه ای فروشگاه نجاری
سقف شبکه ای فروشگاه تجاری
سقف شبکه ای فروشگاه تجاری
سقف شبکه ای پارکینگ
سقف شبکه ای پارکینگ