سقف های تزئینی طبق کاربری فضای موجود و طبق نیاز کارفرما طراحی می شوند.این سقف ها به دو صورت کاربردی و دکوری طراحی می شوند.

در زیر نمونه های انجام شده توسط شرکت گاتا را ملاحظه نمائید.

سقف تزئینی مطب پزشک
سقف تزئینی مطب پزشک
سقف تزئینی لابی داروسازی
سقف تزئینی لابی داروسازی
سقف تزئینی لابی داروسازی
سقف تزئینی لابی داروسازی
سقف تزئینی پذیرایی منزل مسکونی
سقف تزئینی پذیرایی منزل مسکونی
سقف تزئینی پذیرایی منزل مسکونی
سقف تزئینی پذیرایی منزل مسکونی
سقف تزئینی پذیرایی منزل مسکونی
سقف تزئینی پذیرایی منزل مسکونی
سقف تزئینی پذیرایی منزل مسکونی
سقف تزئینی پذیرایی منزل مسکونی
سقف اپن دفتر اداری
سقف اپن دفتر اداری
سقف انتظار دفتر اداری
سقف انتظار دفتر اداری
سقف اتاق مدیریت
سقف اتاق مدیریت
سقف رستوران
سقف رستوران
سقف اتاق کودک
سقف اتاق کودک
سقف اتاق خواب
سقف اتاق خواب
سقف فروشگاه تجاری
سقف فروشگاه تجاری
فروشگاه سامسونگ
فروشگاه سامسونگ