جابروشوری یک طبقه

جابروشوری از جنس پلکسی می باشد.

کم جا ولی در عین حال پر کاربرد جهت ارائه کاتالوگ های مربوط به کسب و کار می باشد.

هزینه جابروشوری : ۲۲۰۰۰ تومان