تخته شاسی

فوم برد

تخته شاسی با قابلیت چسباندن انواع چاپ بر روی آن در ابعاد مختلف به شرح ذیل می باشند:

تخته شاسی ۱۶ میل ۱۰۰ * ۷۰ با چاپ درجه یک ۶ رنگ : ۸۰۰۰۰ تومان

تخته شاسی ۱۶ میل ۹۰ * ۶۰ با چاپ درجه یک ۶ رنگ : ۷۰۰۰۰ تومان

تخته شاسی ۱۶ میل ۵۰ * ۷۰ با چاپ درجه یک ۶ رنگ : ۶۵۰۰۰ تومان

تخته شاسی ۱۶ میل ۴۰ * ۶۰ با چاپ درجه یک ۶ رنگ : ۵۰۰۰۰ تومان

تخته شاسی ۱۶ میل ۳۵ * ۵۰ با چاپ درجه یک ۶ رنگ : ۴۵۰۰۰ تومان

تخته شاسی ۱۶ میل ۳۰ * ۴۰ با چاپ درجه یک ۶ رنگ : ۲۵۰۰۰ تومان

تخته شاسی ۱۶ میل ۲۰ * ۳۰ با چاپ درجه یک ۶ رنگ : ۳۰۰۰۰ تومان

تخته شاسی ۱۶ میل ۵۰ * ۵۰ با چاپ درجه یک ۶ رنگ : ۵۰۰۰۰ تومان

تخته شاسی ۱۶ میل ۶۰ * ۶۰ با چاپ درجه یک ۶ رنگ : ۵۵۰۰۰ تومان

تخته شاسی ۸ میل ۱۰۰ * ۷۰ با چاپ درجه یک ۶ رنگ : ۶۵۰۰۰ تومان

تخته شاسی ۸ میل ۹۰ * ۶۰ با چاپ درجه یک ۶ رنگ : ۵۵۰۰۰ تومان

تخته شاسی ۸ میل ۵۰ * ۷۰ با چاپ درجه یک ۶ رنگ : ۵۰۰۰۰ تومان

تخته شاسی ۸ میل ۴۰ * ۶۰ با چاپ درجه یک ۶ رنگ : ۴۵۰۰۰ تومان

تخته شاسی ۸ میل ۳۵ * ۵۰ با چاپ درجه یک ۶ رنگ : ۳۵۰۰۰ تومان

تخته شاسی ۸ میل ۳۰ * ۴۰ با چاپ درجه یک ۶ رنگ : ۳۰۰۰۰ تومان

تخته شاسی ۸ میل ۲۰ * ۳۰ با چاپ درجه یک ۶ رنگ : ۲۸۰۰۰ تومان

تخته شاسی ۸ میل ۵۰ * ۵۰ با چاپ درجه یک ۶ رنگ : ۴۵۰۰۰ تومان

تخته شاسی ۸ میل ۶۰ * ۶۰ با چاپ درجه یک ۶ رنگ : ۵۰۰۰۰ تومان

 

فروش تجهیزات نمایشگاهی شرکت گاتا در کرج و تهران

پاپ آپ ،رول آپ ، میز کانتر ، کاتالوگ استند ،استند ،تخته شاسی،سه پایه بوم